Disclaimer voor scheidingsbegeleiding.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van scheidingsbegeleiding.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Eugenia van Bon Scheidingsbegeleiding. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze  website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eugenia van Bon Scheidingsbegeleiding is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Eugenia van Bon Scheidingsbegeleiding.

Geen garantie op juistheid

Eugenia van Bon Scheidingsbegeleiding streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Eugenia van Bon Scheidingsbegeleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van scheidingsbegeleiding.com op deze pagina.

Samen aan de slag?

Vestigingen in Huissen, Gorinchem en Dordrecht of gewoon bij jullie thuis.